O nas Kontakt
Loading images...
Finanse-Księgowość

Jest to podstawowy moduł EuroSystemu zapewniający elastyczność systemu i możliwość pełnego przystosowania do potrzeb użytkownika. W praktyce oznacza to między innymi możliwość wprowadzania dowolnej ilości okresów sprawozdawczych i ich dat, definiowanie dowolnej struktury raportów. Wszelkie zmiany parametrów działania systemu mogą być wykonywane bez przeszkód i nie wymagają dodatkowej wiedzy z dziedziny programowania.

Moduł ten powstał z myślą o usprawnieniu pracy związanej z prowadzeniem ksiąg finansowych. Użytkownik może definiować dowolną ilość niezależnie rozliczanych przedsiębiorstw. W obrębie jednej firmy możliwe jest definiowanie niezależnie rozliczanych działów. Program wyręcza operatora od pamiętania używanych symboli dostarczając w każdym miejscu stosowną podpowiedź. Istnieje możliwość definiowania grup kont w celu usprawnienia procesu wprowadzania zapisów księgowych. Program w pełni kontroluje wprowadzane informacje. Możliwe jest zaksięgowanie tylko poprawnych dokumentów. Tworzony jest raport przeprowadzonego księgowania.

Zapewniona jest jednolita numeracja dokumentów we wszystkich modułach w ramach całego systemu. Podczas księgowania zostaną nadane każdemu dokumentom:

  • unikalny numer księgowania w ramach księgi modułu;
  • numer dokumentu w ramach kodu dokumentu.

Plan kont stanowi podstawowy element organizujący pracę całego EuroSystemu. Sposób jego opracowania posiada decydujący wpływ na efektywną eksploatację, a przede wszystkim na zakres i rodzaj udostępnionych informacji. System dostarcza bardzo elastyczne narzędzie służące do opisywania kont syntetycznych i struktury rozwinięcia analitycznego tych kont.

W module uwzględniono wygodną obsługę wyciągów bankowych i raportów kasowych z wybieranymi informacjami potwierdzającymi dokonane przelewy lub możliwością bezpośredniego wprowadzenia zapłat zarówno od klientów i dla dostawców. Podczas wprowadzania raportów kasowych istnieje możliwość drukowania przy każdej pozycji raportu dokumentów wpłaty (KP) lub wypłaty (KW). Na podstawie wprowadzonych danych tworzony jest raport kasowy (bankowy). Raporty kasowe i wyciągi bankowe mogą być prowadzone dla kas i rachunków walutowych z automatycznym naliczaniem różnic kursowych. Zaksięgowanie wyciągu bankowego i raportu kasowego aktualizuje konta księgowe w module FK, pozycje otwarte klientów (moduł Należności) i dostawców (moduł Płatności) oraz dodatkowe analityki (moduł FK).

Zapewnione jest także wprowadzanie raportów kasowych wraz z ich wydrukami bez księgowania na konta księgowe. Na raportach podawane są salda początkowe i końcowe danej kasy. Istnieje możliwość przygotowania wcześniejszego dokumentów ‘Kasa wypłaci’ (KW) celem ich wydrukowania i oddania do podpisu. Następnie w raporcie kasowym dokonywane jest zatwierdzanie dokumentów KW.

W module Finanse/Księgowość istnieje narzędzie służące do definiowania i zmiany dowolnych sprawozdań finansowych wymaganych przez użytkownika i organy państwowe. Dane do sprawozdań pobierane są z księgi głównej systemu. Moduł dostarcza także możliwości definiowania dowolnych wskaźników finansowych. Dane do wskaźników pobierane są z wyliczonych raportów finansowych.

Dla usprawnienia prac związanych z rejestracją danych możliwe jest definiowanie dokumentów powtarzalnych. Dla często powtarzających się operacji księgowych użytkownik może stworzyć szablony dokumentów i wielokrotnie dokonywać ich automatycznego wprowadzenia. Dopuszczalna jest oczywiście poprawa przed zaksięgowaniem powstałych w ten sposób dokumentów. Istnieje możliwość tworzenia szablonów dokumentów przeksięgowań służących do rozliczania kont kosztów np. kosztów ogólnozakładowych, wydziałowych itp. na konta działów produkcyjnych. W tworzonych szablonach przeksięgowań kosztów po podaniu kont, strony zapisu i sposobu księgowań oraz klucza rozdziału kosztów program automatycznie wylicza wartości, które mają być księgowane, na podstawie danych z księgi głównej.

W systemie istnieje możliwość tworzenia i rozliczania dodatkowych analityk dotyczących np. rozrachunków z pracownikami, zadań inwestycyjnych, prac badawczo-naukowych itp. Podczas wprowadzania dokumentów księgowych, raportów bankowych (kasowych) lub faktur dostawców na konto księgowe zdefiniowane z rozbudową dodatkowej analityki, automatycznie zostanie wywołany ekran do zapisu kodu jego analityki oraz łącznika do ‘parowania’. Moduł dostarcza szereg raportów i analiz dotyczących informacji o dodatkowych analitykach.

Zamknięcie roku dokonywane jest automatycznie z przeksięgowaniami na konta rozliczeń i konta wyniku finansowego oraz przekształceniem bilansu zamknięcia w bilans otwarcia. Księgowania zamknięcia roku księgowane są w dodatkowym okresie, dlatego Użytkownik zawsze ma możliwość powtórnego wydrukowania informacji za miesiąc grudzień z saldami na kontach kosztowych i przychodowych oraz zestawienia z przeksięgowanymi saldami tych kont i z zaksięgowanym wynikiem finansowym.

Jedną z najważniejszych cech modułu jest jego integracja z innymi modułami. Moduł Finanse – Księgowość spełnia rolę centrum zbierania informacji ze wszystkich modułów EuroSystemu. Wszelkie informacje finansowe w sposób automatyczny aktualizują księgę finansową.

Cechy modułu Finanse-Księgowość:

  • Moduł F-K jest modułem centralnym przejmującym wszystkie istotne informacje z pozostałych elementów systemu.
  • Dostępne są podpowiedzi dla użytkownika dotyczące kodów kont, działów lub grup.
  • Możliwość zarządzania dokumentami powtarzalnymi.
  • Możliwość wprowadzania i wydruku raportów bankowych i kasowych.
  • Możliwe jest tworzenie obszernych raportów finansowych dotyczących firmy lub działu.
  • Dostępne są informacje o księgowaniach z okresu poprzedniego lub przyszłego.
  • Automatyczne przekształcanie bilansu zamknięcia w bilans otwarcia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Pozostając, akceptujesz ich używanie. więcej informacji

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Jest to mechanizm powszechnie znany i stosowany w celu zapewnienia wygody przeglądania stron www. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.
Każde ciasteczko ma określony swój czas życia. Po tym okresie jest automatycznie usuwane z przeglądarki. Informacje prywatne, takie jak parametry logowania, czy aktywność sesjii zazwyczaj mają krótki czas życia - od kilku do kilkunastu minut. Inne mniej istotne dane są zazwyczaj przechowywane przez kilka dni.

W każdej przeglądarce internetowej domyślną opcją jest używanie ciasteczek. W dowolnym momencie osoba używająca przeglądarki może przejrzeć zawartość swoich ciasteczek (cookies) i jeśli zdecyduje, usunąć je. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Zamknij