O nas Kontakt
Loading images...
Finanse-Księgowość

Jest to podstawowy moduł EuroSystemu zapewniający elastyczność systemu i możliwość pełnego przystosowania do potrzeb użytkownika. W praktyce oznacza to między innymi możliwość wprowadzania dowolnej ilości okresów sprawozdawczych i ich dat, definiowanie dowolnej struktury raportów. Wszelkie zmiany parametrów działania systemu mogą być wykonywane bez przeszkód i nie wymagają dodatkowej wiedzy z dziedziny programowania.

Moduł ten powstał z myślą o usprawnieniu pracy związanej z prowadzeniem ksiąg finansowych. Użytkownik może definiować dowolną ilość niezależnie rozliczanych przedsiębiorstw. W obrębie jednej firmy możliwe jest definiowanie niezależnie rozliczanych działów. Program wyręcza operatora od pamiętania używanych symboli dostarczając w każdym miejscu stosowną podpowiedź. Istnieje możliwość definiowania grup kont w celu usprawnienia procesu wprowadzania zapisów księgowych. Program w pełni kontroluje wprowadzane informacje. Możliwe jest zaksięgowanie tylko poprawnych dokumentów. Tworzony jest raport przeprowadzonego księgowania.

Zapewniona jest jednolita numeracja dokumentów we wszystkich modułach w ramach całego systemu. Podczas księgowania zostaną nadane każdemu dokumentom:

  • unikalny numer księgowania w ramach księgi modułu;
  • numer dokumentu w ramach kodu dokumentu.

Plan kont stanowi podstawowy element organizujący pracę całego EuroSystemu. Sposób jego opracowania posiada decydujący wpływ na efektywną eksploatację, a przede wszystkim na zakres i rodzaj udostępnionych informacji. System dostarcza bardzo elastyczne narzędzie służące do opisywania kont syntetycznych i struktury rozwinięcia analitycznego tych kont.

W module uwzględniono wygodną obsługę wyciągów bankowych i raportów kasowych z wybieranymi informacjami potwierdzającymi dokonane przelewy lub możliwością bezpośredniego wprowadzenia zapłat zarówno od klientów i dla dostawców. Podczas wprowadzania raportów kasowych istnieje możliwość drukowania przy każdej pozycji raportu dokumentów wpłaty (KP) lub wypłaty (KW). Na podstawie wprowadzonych danych tworzony jest raport kasowy (bankowy). Raporty kasowe i wyciągi bankowe mogą być prowadzone dla kas i rachunków walutowych z automatycznym naliczaniem różnic kursowych. Zaksięgowanie wyciągu bankowego i raportu kasowego aktualizuje konta księgowe w module FK, pozycje otwarte klientów (moduł Należności) i dostawców (moduł Płatności) oraz dodatkowe analityki (moduł FK).

Zapewnione jest także wprowadzanie raportów kasowych wraz z ich wydrukami bez księgowania na konta księgowe. Na raportach podawane są salda początkowe i końcowe danej kasy. Istnieje możliwość przygotowania wcześniejszego dokumentów ‘Kasa wypłaci’ (KW) celem ich wydrukowania i oddania do podpisu. Następnie w raporcie kasowym dokonywane jest zatwierdzanie dokumentów KW.

W module Finanse/Księgowość istnieje narzędzie służące do definiowania i zmiany dowolnych sprawozdań finansowych wymaganych przez użytkownika i organy państwowe. Dane do sprawozdań pobierane są z księgi głównej systemu. Moduł dostarcza także możliwości definiowania dowolnych wskaźników finansowych. Dane do wskaźników pobierane są z wyliczonych raportów finansowych.

Dla usprawnienia prac związanych z rejestracją danych możliwe jest definiowanie dokumentów powtarzalnych. Dla często powtarzających się operacji księgowych użytkownik może stworzyć szablony dokumentów i wielokrotnie dokonywać ich automatycznego wprowadzenia. Dopuszczalna jest oczywiście poprawa przed zaksięgowaniem powstałych w ten sposób dokumentów. Istnieje możliwość tworzenia szablonów dokumentów przeksięgowań służących do rozliczania kont kosztów np. kosztów ogólnozakładowych, wydziałowych itp. na konta działów produkcyjnych. W tworzonych szablonach przeksięgowań kosztów po podaniu kont, strony zapisu i sposobu księgowań oraz klucza rozdziału kosztów program automatycznie wylicza wartości, które mają być księgowane, na podstawie danych z księgi głównej.

W systemie istnieje możliwość tworzenia i rozliczania dodatkowych analityk dotyczących np. rozrachunków z pracownikami, zadań inwestycyjnych, prac badawczo-naukowych itp. Podczas wprowadzania dokumentów księgowych, raportów bankowych (kasowych) lub faktur dostawców na konto księgowe zdefiniowane z rozbudową dodatkowej analityki, automatycznie zostanie wywołany ekran do zapisu kodu jego analityki oraz łącznika do ‘parowania’. Moduł dostarcza szereg raportów i analiz dotyczących informacji o dodatkowych analitykach.

Zamknięcie roku dokonywane jest automatycznie z przeksięgowaniami na konta rozliczeń i konta wyniku finansowego oraz przekształceniem bilansu zamknięcia w bilans otwarcia. Księgowania zamknięcia roku księgowane są w dodatkowym okresie, dlatego Użytkownik zawsze ma możliwość powtórnego wydrukowania informacji za miesiąc grudzień z saldami na kontach kosztowych i przychodowych oraz zestawienia z przeksięgowanymi saldami tych kont i z zaksięgowanym wynikiem finansowym.

Jedną z najważniejszych cech modułu jest jego integracja z innymi modułami. Moduł Finanse – Księgowość spełnia rolę centrum zbierania informacji ze wszystkich modułów EuroSystemu. Wszelkie informacje finansowe w sposób automatyczny aktualizują księgę finansową.

Cechy modułu Finanse-Księgowość:

  • Moduł F-K jest modułem centralnym przejmującym wszystkie istotne informacje z pozostałych elementów systemu.
  • Dostępne są podpowiedzi dla użytkownika dotyczące kodów kont, działów lub grup.
  • Możliwość zarządzania dokumentami powtarzalnymi.
  • Możliwość wprowadzania i wydruku raportów bankowych i kasowych.
  • Możliwe jest tworzenie obszernych raportów finansowych dotyczących firmy lub działu.
  • Dostępne są informacje o księgowaniach z okresu poprzedniego lub przyszłego.
  • Automatyczne przekształcanie bilansu zamknięcia w bilans otwarcia.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij