O nas Kontakt
Loading images...
Gospodarka magazynowa

EuroSystem Gospodarka magazynowa jest modułem wykorzystywanym do ewidencji materiałów i towarów znajdujących się w magazynie. System dostarcza szczegółowych informacji związanych z kontrolą zapasów magazynowych. Dzięki wykorzystaniu standardu SQL i relacyjnej bazy danych możliwe jest szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji wśród dużej ilości danych. Usprawnienie w działalności i obsłudze magazynu można uzyskać poprzez możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych w oferowanych przez system programach.

Moduł posiada możliwość definiowania wielu magazynów i dodatkowo wielu składów (lokalizacji) w obrębie jednego magazynu. Alternatywnie do lokalizacji może być wykorzystana prostsza metoda identyfikacji miejsca składowania towaru, polegająca na jego adresacji na podstawie nawy, rzędu i kolumny. Możliwa jest również obsługa towarów i materiałów posiadających numery partii i (lub) numery seryjne oraz realizacji wszelkich transakcji związanych z tymi cechami. Każdy materiał / towar jest identyfikowany za pomocą jednego wiodącego indeksu i czterech dodatkowych indeksów, którymi mogą być SWW, PKWiU i kody kreskowe np. EAN13, czy Code128. Natomiast kartoteki magazynowe umożliwiają zdefiniowanie typowych cech materiału, takich jak: gatunek, rozmiar, kolor, ciężar, długość, szerokość i wysokość, jak też szeregu specyficznych, definiowanych w trakcie wdrażania modułu. Każda pozycja asortymentowa w magazynie może być sklasyfikowana za pomocą:

 • typu pozycji, którymi zazwyczaj są: materiał, surowiec, towar, produkt, półprodukt, wyrób itp.
 • kasy pozycji, takimi jak: środki chemiczne, opakowania, artykuły biurowe itp.
 • grupy cenowej.

Istnieje możliwość definiowania odrębnych jednostek miar i przeliczników dla: zakupów, składowania, sprzedaży i produkcji. W kartotece magazynowej możemy przeglądać wszystkie transakcje związane z obrotem materiałów, mając w ten sposób wgląd w historię działalności, a także możemy przeglądać kolejkę przychodów do magazynu, która jest odzwierciedleniem stanu aktualnego zapasu. Dodatkowo z kartoteki mamy wgląd w pełną ewidencje partii i / lub serii danego materiału.

Jedną z najważniejszych cech tego modułu jest jego integracja z innymi modułami. W związku z tym, system umożliwia rezerwację towarów (istotną przede wszystkim w połączeniu z modułem sprzedaży), poprzez ustalenie w kartotece dla każdego towaru z osobna, parametru określającego, kiedy ma być on zarezerwowany przed kompletacją wysyłki. W połączeniu z modułem zakupów system jest wykorzystywany do planowania i prognozowania poziomu zapasów. Planowanie to jest oparte o ekonomiczną wielkość partii kupowanego materiału oraz o minimalny poziom zapasu, przy którym automatycznie jest wystawiane zapotrzebowanie, aby nie zabrakło surowców pod potrzeby bieżącej produkcji. Moduł gospodarki magazynowej posiada również kartoteki normatywów i stanu posiadania wykorzystywane do obsługi magazynu BHP w połączeniu z kartotekami personalnymi pracowników modułu kadry.

System ewidencjonuje typowe transakcje obrotu materiałowego, takie jak: przyjęcia, wydania i przeniesienia między magazynami, czy lokalizacjami. Mogą to być operacje wydań surowców i materiałów do wykonywanej produkcji oraz wydania części zapasowych do wykonywanych prac remontowych, jak też przyjęcia z produkcji itp. Dzięki możliwości definiowania własnych transakcji (dokumentów) obrotu materiałowego bez dodatkowych prac związanych z programowaniem może być z powodzeniem wykorzystany w każdym magazynie. Administrator może sam decydować, czy na dokumencie będą pojawiały się (czy też nie), dodatkowe dane referencyjne, takie jak:

 • miejsce powstawania kosztów;
 • kod dostawcy;
 • kod odbiorcy;
 • kod wydziału produkcyjnego;
 • numer zlecenia produkcyjnego czy remontowego;
 • kod brygady remontowej itp.

Dane te są wykorzystywane do sporządzania szeregu analiz emitowanych z systemu. Istnieje również możliwość wykorzystania analityk np. do rozliczania kosztów materiałowych zleceń produkcyjnych. W procesie definiowania transakcji administrator może również decydować, czy dokument przyjęcia na magazyn będzie typowym przychodem, czy też pomniejszeniem rozchodu, albo dokument wydania będzie typowym rozchodem, czy też pomniejszeniem przychodu, jak to ma miejsce we wszelkich zwrotach na produkcję lub do dostawcy. Istnieje możliwość zdefiniowania specyficznych operacji magazynowych takich jak przeceny, likwidacja, inwentaryzacja itp.

Elastyczność definiowania dokumentów jest szczególnie widoczna w połączeniu z modułem F/K. To właśnie na tym etapie administrator określa jakie i ile dekretów księgowych jest związanych z dokumentem i algorytm (recepturę) wyznaczania kont księgowych, które w trakcie realizacji transakcji magazynowej automatycznie zostaną wpisane do modułu F/K. Analiza wartościowa zapasów może być przeprowadzona w module na podstawie:

 • średnich cen;
 • cen ewidencyjnych;
 • metodą FIFO;
 • metodą LIFO.

Sposób analizy wartościowej zapasów powinien zostać dokonany w konfiguracji modułu i może być on różny dla różnych magazynów lub w ramach tego samego magazynu. Przykładowo dla magazynów materiałowych wartość zapasu może być wyznaczana algorytmem średnich cen, natomiast dla magazynów wyrobów gotowych algorytmem cen ewidencyjnych. Dodatkową cechą modułu jest czasowe zawieszenie wszelkich transakcji na dowolnym materiale.

Warto również w tym miejscu wspomnieć o systemie uprawnień. Każdy magazynier może być przypisany do konkretnego magazynu i może tylko realizować operacje we własnym magazynie. Natomiast dysponentem dokumentu transakcji może być zupełnie inna osoba, jak również jeszcze inną osobą może być osoba zdająca, czy odbierająca materiał. Dzięki tym informacjom możliwa jest pełna identyfikacja transakcji w systemie.

Moduł zapewnia możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji. Obsługa inwentaryzacji magazynowej może być dokonywana dla całego magazynu lub dla wybranych grup towarowych lub pojedynczego indeksu. Realizowane jest to w następujących krokach:

 • drukowanie arkuszy inwentaryzacyjnych;
 • wprowadzenie danych ze spisu z natury;
 • wydrukowanie raportu różnic inwentaryzacyjnych;
 • zaktualizowanie stanów różnicami inwentaryzacyjnymi.

Moduł zawiera szereg raportów i analiz standardowych dla tego typu produktów jak i specyficznych definiowanych w trakcie jego wdrożenia. Analizy specyficzne są wykonywane w oparciu o dane kartoteki magazynowej typowe dla pewnego asortymentu i dane referencyjne wpisywane na dokumentach zdefiniowanych w trakcie wdrażania systemu. Do standardowych analiz można by zaliczyć:

 • obroty magazynowe (przychody / rozchody) w ujęciu ilościowym i / lub wartościowym;
 • raport historii transakcji;
 • obroty według typów dokumentów;
 • obroty według kontrahentów i wydziałów produkcyjnych;
 • zapasy według okresów zalegania;
 • kosztów i cen;
 • stanu magazynu.

Do specyficznych można zaliczyć analizy :

 • kosztów remontowych;
 • różnego typu zużycia;
 • ubytków ;
 • kosztów produkcji;
 • zwrotów z produkcji;
 • rozchodów na cele BHP;
 • o zmiennym grupowaniu.

W analizie o zmiennym grupowaniu użytkownik sam decyduje o postaci i typie zestawienia.

Cechy modułu Gospodarka magazynowa:

 • Grupowanie materiałów według klas pozycji materiałowych.
 • Możliwość wprowadzenia przeliczników jednostek wydania / przyjęcia.
 • Pamiętane są ceny ewidencyjne.
 • Możliwość określenia dokładnej lokalizacji towaru w obrębie magazynu.
 • Możliwość określenia kosztów zakupu, średnich kosztów i ceny sprzedaży dla każdej pozycji kartoteki.
 • Możliwość rejestrowania towarów posiadających numery partii i (lub) numery seryjne.
 • Rezerwacja towarów.
 • Pomocnicze informacje o sprzedaży: minimalna ilość sprzedaży, rabat, prowizja, podatek itp.
 • Planowanie i prognozowanie poziomu zapasów w oparciu o ekonomiczną ilość partii materiału i minimalny poziom zapasu.
 • Rozbudowana informacja o pozycji kartoteki w danym magazynie: data ostatniej transakcji, zapas minimalny, data wyczerpania towaru, blokada pozycji.
 • Możliwość stosowania pomocniczych indeksów (np. EAN13).
 • Możliwość przeglądania historii transakcji dla danej pozycji kartoteki.
 • Możliwość określenia wielu magazynów i dodatkowo wielu składów w obrębie jednego magazynu.
 • Automatyczne księgowanie i przekazanie do modułu F-K.
 • Możliwość definiowania własnych transakcji obrotu materiałowego.
 • Możliwość definiowania sposobu dekretacji dokumentów materiałowych.
 • Analiza wartościowa zapasu metodą średnich cen, FIFO, LIFO, cen ewidencyjnych.
 • Obsługa magazynu BHP.
 • Inwentaryzacja całkowita i częściowa.
 • System uprawnień do transakcji magazynowych.
 • Analizy zapasów w ujęciu ilościowym i / lub wartościowym o zmiennym grupowaniu.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij