O nas Kontakt
Loading images...
Kadry

Moduł Kadry jest jednym z modułów zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego system zarządzania i usprawniającego pracę działów administracji przedsiębiorstwa. Wspiera prowadzenie działalności kadrowej oraz wspomaga kształtowanie efektywnej polityki kadrowej.

System umożliwia zarejestrowanie podstawowych informacji związanych z zatrudnieniem, zachowując chronologię zmian. Pierwszą funkcją, którą można wykonać jest przyjęcie do pracy. Umożliwia rejestrację umów i angaży pracy określających warunki zatrudnienia. Umowy wygasają po zakończeniu okresu obowiązywania lub można je rozwiązać programem. Dokument rozwiązania umowy określa warunki wypowiedzenia, okres i sposób rozliczenia urlopu. Jeżeli przed upływem okresu wypowiedzenia, pracownik zostanie przywrócony do pracy to można usunąć rozwiązanie umowy.

Moduł dostarcza dokładnych danych osobowych o wszystkich pracownikach, danych o przebiegu pracy każdego pracownika łącznie z czasem pracy i czasem przerw, wraz z powodami nieobecności. Umożliwia kontrolę wykorzystania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych dni wolnych od pracy. Dostarcza informacji o zatrudnieniu poza zakładem uwzględniając okresy zatrudnienia składkowe i nie-składkowe oraz okresy zatrudnienia na stanowiskach na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach. Udostępnia informacje i przygotowuje wymagane przez prawo dokumenty.

W module istnieje możliwość definiowania miejsc pracy. Wprowadza ona kody i symbolikę stanowisk pracy, którymi będzie można się posługiwać w opisie przebiegu zatrudnienia pracowników. Umożliwia również przypisanie podstawowych parametrów charakteryzujących stanowiska pracy wymaganych w dokumentach i systemie płacowym. Każde miejsce pracy wyróżnione w wykazie pracy w warunkach szczególnych lub w klasyfikacji rodzajowej stanowisk jest zarejestrowane oddzielnie z innym kodem i symbolem.

Umożliwia rejestrację informacji o ukończonych kursach, szkoleniach oraz kwalifikacji pracowników. Dane te mogą być przydatne w określeniu kwalifikacji pracownika do pracy na danym stanowisku. W przypadku kursów opłacanych przez zakład można przechowywać dane o kosztach poniesionych na kształcenie pracownika.

Główne funkcje programu przetwarzają informacje dotyczące :

 • danych personalnych pracowników;
 • przebiegu pracy zawodowej;
 • miejsca pracy;
 • wykształcenia i nabytych kwalifikacji;
 • absencji;
 • stanu zdrowia;
 • umów o pracę i angaży;
 • danych kadrowo-płacowych.

Moduł generuje następujące dokumenty :

 • informacje z kartotek personalnych;
 • listy pracownicze;
 • zaświadczenia o zatrudnieniu;
 • świadectwo pracy;
 • karty ewidencji czasu pracy i absencji;
 • dokumenty dla potrzeb transakcji wejściowych:
  • zawarcie umowy o pracę;
  • przeszeregowanie;
  • regulacja płacowa;
  • zwolnienie.

Dostarcza danych o zatrudnieniu niezbędnych do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia pracowników. Umożliwia wprowadzenie i obsługę opisu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w podziale na komórki organizacyjne i stanowiska pracy.

Moduł zapewnia możliwość przesyłania informacji do poszczególnych dokumentów zgłoszeniowych do programu Płatnik Dostarcza informacji o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych pracownika.

Dostęp do danych może być chroniony na poziomie programu i rekordów wyróżnionych kodem jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, prawa te nadaje administrator systemu. Programy są zabezpieczone przed próbą wprowadzenia niespójnych danych, w polach kluczowych dostępne są na życzenie wszystkie kody. Programy generują komunikaty i ostrzeżenia informujące obsługę o stanach krytycznych i zabronionych. Lista dostępnych klawiszy i opis realizowanych przez nie funkcji interaktywnie wyświetlana jest w górnej informacyjnej części formatki.

Cechy modułu kadry:

 • Definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • Realizacja operacji przyjęcia nowego pracownika.
 • Ewidencja informacji o pracownikach.
 • Generowanie dokumentów kadrowych.
 • Możliwość rejestracji i wyliczania staży pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie.
 • Ewidencja wszystkich nieobecności.
 • Możliwość prowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych dni wolnych od pracy.
 • Realizacji operacji związanych ze zwolnieniem pracownika .
 • Ewidencja kwalifikacji pracowników.
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik.
 • Możliwość uzyskania obszernych zestawień dotyczących informacji o pracownikach.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij