O nas Kontakt
Loading images...
Płace

EuroSystem Płace powiązany jest z modułem Kadry, który zawiera kartoteki pracowników przedsiębiorstwa. Głównym celem modułu jest obliczanie wynagrodzeń pracowników umysłowych i fizycznych oraz sporządzenie dokumentów wypłaty wynagrodzeń. Dostarcza użytkownikowi informacji z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych, zasiłków i potrąceń.

Moduł posiada rozbudowaną część definicji, umożliwiającą definiowanie poszczególnych składników płacowych i algorytmów ich naliczania. Możliwe jest dostosowanie oprogramowania do specyfiki przedsiębiorstwa, wymogów prawnych i przyzwyczajeń użytkowników. Typowymi konfiguracyjnymi cechami są taryfikatory płac, tabele progowe, parametry podatkowe oraz numery wypłat. Często w opisie cech stosuje się symbolikę, która ujednolica nazewnictwo, zabezpiecza spójność oraz zmniejsza rozmiary bazy danych. Dla pełniejszej kompatybilności i elastyczności systemu sparametryzowano niektóre algorytmy np. numeracji składników płacowych, obsługę taryfikatora płac itp. Zdefiniowane parametry sterują działaniem programów i uruchamiają odpowiednie algorytmy w obsłudze formatki ekranowej.

Zdefiniowanie kalendarza umożliwia prawidłowe rozliczenie dniówek i absencji pracowników, jest on też źródłem informacji do wyliczenia wynagrodzenia. Zazwyczaj większość pracowników obowiązuje czas pracy zgodny z kalendarzem ustawowym. Dla nich należy zarejestrować tzw. kalendarz zakładowy. Specyfika produkcji i wielkość zatrudnienia wymagają niejednokrotnie zdefiniowania kilku różnych kalendarzy, w których dni świąteczne i robocze nie pokrywają się z kalendarzem ustawowym. W systemie przyjęto umowną nazwę ciągu technologicznego, który odpowiada numerowi kalendarza w EuroSystemie. W ramach jednego ciągu technologicznego obowiązuje jeden kalendarz tzn. taki sam układ dni roboczych i świątecznych.

System umożliwia obliczanie potrąceń podatków, rat pożyczek, składek na rzecz organizacji, składek ubezpieczeniowych, czynszów, zadłużeń, opłat i innych. Prowadzona jest również podstawowa kartoteka płacowa pracownika, gromadząca zgodnie z definicjami składników płacowych, dane o wypłatach z okresów poprzednich. Zapewnia elastyczność umożliwiającą dostosowanie się aplikacji do zmieniających się przepisów podatkowych, płacowych i zasiłkowych.

Schemat aplikacji umożliwi modyfikację algorytmów w przypadkach zmian przepisów prawnych /Kodeksu Pracy, Ustaw: podatkowej i ZUS/. Definicja składników wynagrodzenia będzie możliwa w szerokim zakresie i dostępna dla użytkownika. Elastyczność systemu wynika z pełnej parametryzacji składników i algorytmów. Model systemu przedstawia załączony schemat.

Model przepływu informacji:

 • Faza I : generacja kart pracy.
 • Faza II : pobranie składników wynagrodzenia.
 • Faza III : przeliczenia wynagrodzenia.
 • Faza IV : rozliczenie płac.

Indywidualne dostosowanie funkcji naliczania płac do potrzeb przedsiębiorstwa widoczne jest w definiowaniu schematu naliczania wynagrodzeń w systemie płacowym. Składniki płac są podzielone wg kategorii rodzajowych, które określają min. źródło ich generowania oraz zakres rodzajów wypłat i grup pracowników dla których będą miały zastosowanie. Każdy składnik jest identyfikowany unikalnym numerem i złożony jest z trzech elementów danych, parametry opisujące wpływają na wartości tych elementów, a cechy dodatkowe definiują algorytm wyliczenia wartości. W razie potrzeby zmiany algorytmów wyliczania składników może dokonać sam użytkownik.

Definicja składników.

Jedną z cech modułu jest zapewnienie możliwości rozliczania akordów. Rozliczane są akordy proste, zespołowe, wiązane i współzależne. Dla potrzeb rozliczania akordu moduł dostarcza możliwość prowadzenia cenników robocizny bezpośredniej.

Umożliwia wyliczanie płac pracowników umysłowych i fizycznych na podstawie stałej płacy miesięcznej, pracy akordowej, godzinowej stawki płacy i karty roboczej. Dostarcza możliwości określania standardowych stawek płac i za godziny nadliczbowe indywidualnie dla każdego pracownika oraz według poszczególnych kategorii zaszeregowania. Naliczanie płac możliwe jest w dowolnym momencie dla pojedynczego pracownika, grupy pracowników lub całego zakładu. Proces naliczania płac może być powtarzany dowolną ilość razy.

Dane po obliczeniach stanowią podstawę naliczania zestawień zbiorczych w dowolnym układzie z wykorzystaniem bazy danych kadrowych. Umożliwia podział list płac według wymagań użytkownika. Na koniec okresów rozrachunkowych sporządzane są sprawozdania wymagane przez użytkownika i organy państwowe. Na koniec roku dokonuje rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Moduł zapewnia możliwość przesyłania informacji do poszczególnych dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik.

Dostęp do danych może być chroniony na poziomie aplikacji i rekordów danych. Zarządzanie ochroną i przydzielaniem praw dostępne będzie dla administratora systemu i zapewni, że:

 • każdy użytkownik będzie miał kod identyfikacyjny, który musi wprowadzić wraz z hasłem;
 • każdy proces może być wykonany tylko przez uprawnionych użytkowników;
 • dostęp do zapisów z danymi personalnymi i płacowymi pracowników będzie ograniczony wg klucza jednostek organizacyjnych.

Moduł jest zintegrowany również z modułem Księgowość/Finanse w zakresie aktualizowania księgi finansowej księgowaniami list płac. System umożliwia generowanie i wydruk poleceń przelewów na konta ROR pracowników oraz wydruk zestawień przelewów.

Cechy modułu płace:

 • Możliwość definiowania dowolnych składników płacowych.
 • Definiowanie algorytmów naliczania poszczególnych składników płacowych.
 • Definiowanie kalendarza zakładowego.
 • Obliczanie podstaw do naliczania zasiłków, należności za urlopy i inne płatne nieobecności w pracy.
 • Rozliczanie prac akordowych.
 • Możliwość korzystania z kartoteki bieżącej i okresów poprzednich.
 • Możliwość rozliczania rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Możliwość sporządzania sprawozdań (PIT-y).
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik.
 • Możliwość automatycznego generowania poleceń przelewów bankowych.
 • Automatyczne księgowania przekazywane do modułu F-K.
 • System uprawnień do operacji płacowych.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij