O nas Kontakt
Loading images...
Środki trwałe

Moduł Środki Trwałe odpowiedzialny jest za ewidencję majątku trwałego (środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne). Kartoteka środków trwałych i wyposażenia zawiera obszerną charakterystykę każdego środka.

Możliwe jest dokonywanie takich operacji jak przyjęcie, poniesienie dodatkowych nakładów na środki trwałe, likwidacja, likwidacja częściowa, przemieszczanie środków trwałych, przekazanie, sprzedaż, amortyzacja czy przeszacowanie wartości środków trwałych. Wszystkie zaksięgowane dokumenty aktualizują automatycznie księgę finansową.

Naliczenie amortyzacji dokonuje się jedną z trzech metod:

 • liniową;
 • liniowa ze współczynnikiem podwyższającym;
 • degresywną.

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia poprawności naliczenia amortyzacji przed jego zaksięgowaniem. Możliwe jest także wprowadzenie dokumentu korygującego amortyzację/umorzenie.

W module tym istnieje możliwość wykorzystania analityk np. do rozliczania kosztów związanych z amortyzacją poszczególnych środków trwałych czy rozliczenia inwestycji.

Moduł Środki Trwałe ma rozbudowany system podpowiedzi zarówno podczas pracy z programami jak i podczas definiowana różnorodnych zestawień. Będąc częścią zintegrowanego systemu moduł ten może komunikować się z innymi modułami np. kody osób odpowiedzialne materialnie pobierane są z modułu Kadry, księgowania przekazywane są do modułu Finanse/Księgowość.

Wyszukiwanie środków znajdujących się w kartotece może odbywać się przy pomocy raportów oraz mechanizmu QBE (Query By Example) umożliwiającego wyszukiwanie środków poprzez podanie wzorców wyszukiwania w dowolnym polu kartoteki. Jakie pola będą uczestniczyć w procesie takiego wyszukiwania może zdecydować sam użytkownik wybierając formatki kartoteki, przy pomocy których będzie wyszukiwał (domyślnie wyszukiwanie odbywa się przy pomocy głównej formatki).

Obsługa inwentaryzacji środków trwałych wykonywana jest dla miejsc powstawania kosztów. Realizowane jest to w następujących etapach:

 • drukowanie arkuszy inwentaryzacyjnych;
 • wprowadzenie danych ze spisu;
 • wydrukowanie raportu różnic inwentaryzacyjnych;
 • zaktualizowanie stanów różnicami inwentaryzacyjnymi.

W module dostępne są obszerne raporty dotyczące:

 • przebiegu amortyzacji/umorzenia;
 • przebiegu ewidencji obsługiwanym poprzez dokumenty;
 • informacji o ubezpieczeniach środków trwałych;
 • środkach całkowicie umorzonych;
 • inne raporty potrzebne użytkownikom.

Większość zestawień można grupować według grup środków trwałych, miejsc powstawania kosztów i osób odpowiedzialnych materialnie a także specyficznych definiowalnych grup. Grupy te definiuje użytkownik np. grupy środków w zastawach bankowych, grupy środków w leasingu, grupy środków w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych czy inne grupy zdefiniowane przez użytkowników. Definiowalne grupy (kody grup) mogą być nadawane środkom znajdującym się w kartotece bezpośrednio przez użytkowników bądź automatycznie poprzez warunki wyszukiwania interesujących użytkownika środków. Użytkownicy, w większości raportów znajdujących się w module, mają możliwość zmiennego definiowania zestawienia grup względem siebie np. grupowanie nadrzędnym będą polisy ubezpieczeniowe a grupowaniem podrzędnym będą miejsca powstawania kosztów. Oczywiście możliwe jest utworzenie raportu o odwrotnym niż w podanym przykładzie grupowaniu oraz tworzenie dowolnych kombinacji zestawień z grupowaniem zdefiniowanymi w module.

System umożliwia symulacje amortyzacji/umorzenia w zadanych okresach przyszłych dla wszystkich środków, które podlegają temu procesowi, a także hipotetycznych środków, które nie zostały jeszcze przyjęte do ewidencji. Na podstawie takiej symulacji można opracowywać wiele raportów takich jak szacowanie umorzenia całkowitego w zadanym okresie, miesiącami w roku, miesiąca umorzenia całkowitego a wszystkie te zestawienia można grupować w identyczny sposób jak został wcześniej opisany (zmienne grupowanie predefiniowane oraz zdefiniowane przez użytkownika).

Programy są zabezpieczone przed próbą wprowadzenia niespójnych danych, w polach kluczowych dostępne są na życzenie wszystkie kody. Programy generują komunikaty i ostrzeżenia informujące obsługę o stanach krytycznych i zabronionych. Lista dostępnych klawiszy i opis realizowanych przez nie funkcji interaktywnie wyświetlana jest w górnej informacyjnej części formatki.

Cechy modułu środki trwałe:

 • Obsługa kartotek środków trwałych i miejsc powstawania kosztów.
 • Rejestracja dokumentów.
 • Automatyczne naliczanie amortyzacji i umorzenia.
 • Przeszacowanie środków trwałych.
 • Duża różnorodność zestawień.
 • Księgowania przekazywane do modułu F-K.
 • Integracja z modułem Kadry osób odpowiedzialnych materialnie.
 • Definiowanie przez użytkownika różnorodnych grup.
 • Definiowanie przez użytkowników kombinacji grupowania w zestawieniach.
 • Dowolny wybór formatek dla wyszukiwania QBE.
 • Symulacja umorzenia na podstawie danych bieżących oraz hipotetycznych.
 • Dowolne zestawienia symulacji umorzenia.
 • Nadawanie numerów inwentarzowych w zależności od specyfiki numeracji w danym przedsiębiorstwie.
 • Definiowane przez administratorów dostępu. poszczególnych użytkowników do programów oraz specyficznych właściwości.
 • Raportowanie istotnych zmian w kartotece, które są wykonywane bezpośrednio przez użytkowników (nie są wykonywane poprzez dokumenty).

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij