O nas Kontakt
Loading images...
Moduł MRP

Moduł planowania potrzeb materiałowych obsługuje rezerwacje i planowanie zapasów materiałowych. Istotną informacją z punktu widzenia zarządzania magazynem jest planowany termin odbioru towarów. W przypadku odbioru natychmiastowego (data dostawy = dzisiaj) towar jest automatycznie rezerwowany w magazynie (jeżeli istnieje wolny stan). Zapobiega to próbie sprzedaży tego samego towaru różnym klientom.

Jest to najprostsza możliwość, jednak w rzeczywistości bardzo często zamówienie składane jest na dostawę realizowaną po pewnym okresie czasu. Bezsensowna jest natychmiastowa rezerwacja zamawianego towaru, jeżeli ma on być dostarczony przykładowo za 50 dni. Blokowany byłby niepotrzebnie towar dla bieżących zleceń.

W procesie produkcyjnym zapotrzebowanie zależy od planowanej produkcji oraz asortymentu. Materiały konieczne do produkcji na poszczególne zlecenia muszą być uprzednio zarezerwowane tak, aby w momencie pobierania materiałów wymagane ilości znajdowały się w magazynie. W przypadku braku materiału konieczny jest zakup.

Innym aspektem związanym z efektywnością prowadzenia przedsiębiorstwa jest stan zapasów magazynowych. Nadmierne wydatki na towary i materiały nieefektywnie czekające na wykorzystanie mogą prowadzić do powstawania strat.

System pomaga optymalizować zakup w celu zminimalizowania kosztów składowania oraz efektywnej obsługi zleceń sprzedaży i zapotrzebowań produkcyjnych na materiały.

Istotne parametry modułu MRP.

Można wyróżnić następujące parametry związane z obrotem w magazynie:

 • planowana data zmiany stanu magazynowego;
 • ilość o jaką zmieni się stan magazynu ( – wydanie, + przyjęcie na magazyn);
 • ilość dni przed planowanym wydaniem z magazynu kiedy towar (materiał) powinien być zarezerwowany;
 • średni czas od momentu wystawienia zapotrzebowania na zakup lub wyprodukowanie do momentu dostawy na magazyn. Parametr ten jest automatycznie aktualizowany przez system;
 • minimalny bezpieczny stan magazynowy;
 • minimalna ilość produkowana lub kupowana;
 • bieżący stan magazynowy;
 • stan zarezerwowany.

Przepływ informacji pomiędzy modułem MRP a pozostałymi modułami. Przepływ informacji pomiędzy modułem MRP a pozostałymi modułami

  Oznaczenia:

 • R – rezerwacja materiału
 • S – zlecenie sprzedaży
 • P – zlecenie zakupu
 • RQ – zapotrzebowanie na materiał lub produkt
 • M – zlecenie produkcyjne
 • I – receptura (konstrukcja) zlecenia
 • C – ustalenie miejsca i terminu wykonania elementarnych operacji
 • V – połączenie z systemem materiałowym

Sposób działania MRP.

Planowanie odbywa się na podstawie danych pobranych z modułów: zbytu, zakupów i produkcji. Materiał jest rezerwowany w magazynie tylko wtedy, jeśli jest go wystarczająca ilość na stanie i gdy termin dostawy jest mniejszy od daty rezerwacji. W przeciwnym razie, gdy nie są spełnione powyższe warunki, dane wchodzą do modułu MRP i obciążają ujemnie stan magazynu jako planowane wydanie. Istotnym parametrem jest data rezerwacji, która określa ile dni przed planowanym wydaniem materiału z magazynu powinien on być zarezerwowany. Zapobiega to niepotrzebnym rezerwacjom materiału dla zleceń realizowanych w przyszłości i umożliwia jego dostępność dla bieżących zamówień. Magazynowanie materiałów jest kosztowne, więc przyjęcie tego typu rozwiązania jest trafne. W przypadku odbioru natychmiastowego (gdy data dostawy jest równa bieżącej dacie) towar jest automatycznie rezerwowany w magazynie o ile istnieje i dane nie wchodzą do modułu MRP.

Do modułu MRP trafia zlecenie sprzedaży, jeśli termin planowanej dostawy pomniejszony o termin rezerwacji jest większy od daty bieżącej lub jeśli w magazynie jest brak określonej ilości materiału tzn. zostanie naruszony jego minimalny zapas. Zlecenia sprzedaży ujemnie obciążają stan magazynu. System MRP automatycznie grupuje zlecenia sprzedaży po wszystkich produktach względem daty dostawy i magazynu i generuje na nie zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie dodatnio obciąża stan magazynu, ponieważ dany materiał lub towar w określonym czasie trafi do magazynu i w ten sposób powiększy jego stan ilościowy.

W przypadku, gdy zlecenie sprzedaży dotyczy produkowanego towaru, generowane jest zapotrzebowanie produkcyjne. Teraz istotny staje się związek modułu MRP z modułem produkcyjnym. W module produkcyjnym, na podstawie zapotrzebowań produkcyjnych, generowane są zlecenia produkcyjne na dany produkt. Dalej zlecenia produkcyjne są przetwarzane w module produkcyjnym. Na podstawie przygotowanej konstrukcji lub receptury w module technicznego przygotowania produkcji (TPP), każde zlecenie produkcyjne jest rozkładane na elementy składowe. Z kolei po przyjęciu odpowiedniej technologii i wersji materiałowej na wyprodukowanie danego elementu, będą potrzebne odpowiednie materiały podstawowe. Moduł produkcyjny zarezerwuje w magazynie zaplanowane do produkcji materiały, jeśli będą spełnione wyżej wspomniane warunki, a mianowicie dotrzymany termin rezerwacji i nie przekroczony stan minimalny. W przeciwnym razie zlecenie produkcyjne trafi z powrotem do modułu MRP. Zlecenie produkcyjne będzie ujemnie obciążało stan magazynu, gdyż materiały podstawowe zostaną pobrane z magazynu i zużyte w produkcji. Jak wyżej wspomniano, zlecenia produkcyjne zostaną pogrupowane i zostaną wygenerowane dla nich zapotrzebowania. W ten sposób proces się zamyka.

Do modułu MRP mogą jeszcze wejść dane z modułu zakupów. Będą to tzw. zatwierdzone zapotrzebowania. W module zakupów mogą być planowane zapotrzebowania niezależnie od zamówień i potrzeb produkcyjnych. Jeśli określone zapotrzebowanie zostanie zatwierdzone przez osobę do tego upoważnioną, to zostanie ono przeniesione do modułu MRP.

Z zapotrzebowań generowane są zlecenia zakupu. Podczas generowania zlecenia zakupu istotne są dwa parametry: horyzont czasowy i minimalna partia zakupywanego towaru. Horyzont czasowy, to termin określający datę, do którego dnia dla wszystkich zapotrzebowań będą generowane zlecenia zakupu. Zapotrzebowania przekraczające tą datę, będą oczekiwały na wygenerowanie zlecenia zakupu. Natomiast minimalna partia zakupywanego towaru, to po prostu minimalna ilość, jaką można zakupić u danego dostawcy. Jeśli suma zapotrzebowań na dany materiał, po uwzględnieniu horyzontu czasowego, jest mniejsza od minimalnej partii zakupywanego towaru, to jest generowane zlecenie zakupu na minimalną ilość. W przeciwnym przypadku zlecenie zakupu obejmuje ilość jaka wynikała z zapotrzebowań. W przypadku, gdy wygenerowane zostało zlecenie zakupu na minimalną ilość materiału (jak powiedziano wcześniej, ma to miejsce wtedy, gdy suma zapotrzebowań jest mniejsza od minimalnej partii), to korygowane są zapotrzebowania przekraczające horyzont czasowy, o taką ilość, jaka wynika z różnicy pomiędzy minimalną partią zamówienia, a sumą zapotrzebowań spełniających horyzont czasowy. W systemie istnieje możliwość zmiany dostawcy, a co za tym idzie może zmienić się minimalna partia zamówienia.

Nadmierne wydatki na towary i materiały nieefektywnie czekające na wykorzystanie, mogą prowadzić do powstania strat. Można zauważyć, że przedstawiony algorytm zarządzania zapasami magazynowymi minimalizuje koszty składowania, optymalizuje zakupy, jak i efektywnie obsługuje zlecenia sprzedaży i zapotrzebowania produkcyjne.

Cechy modułu MRP:

 • Efektywne zarządzanie zasobami i zapasami magazynowymi.
 • Minimalizacja kosztów składowania.
 • Optymalizacja zakupów.
 • Sparametryzowane działanie uwzględniające okres wyprzedzenia, terminrezerwacji, minimalny zapas oraz horyzont czasowy.
 • Alokacja dostępnych zapasów magazynowych.
 • Generowanie zapotrzebowań produkcyjnych.
 • Grupowanie i sumowanie zapotrzebowań w celu wygenerowania zbiorczego zlecenia zakupu.
 • Możliwość konwersacyjnego przeglądania i aktualizacji planowanych zapotrzebowań materiałowych i zapotrzebowań produkcyjnych oraz zleceń zakupu i zleceń klientów.
 • Generowanie szczegółowych zestawień dla określonej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa lub całego zakładu zawierających zlecenia zakupu i sprzedaży, zapotrzebowania oraz zapotrzebowania produkcyjne.
 • Możliwość wyboru dostawcy.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij