O nas Kontakt
Loading images...
Moduł PZP

Moduł Planowania Zdolności Produkcyjnych rozbija zlecenia produkcyjne na poszczególne czynności wykonywane na stanowiskach pracy i planuje termin ich realizacji, uwzględniając również przepływy międzywydziałowe. Moduł ten generuje również raporty z obciążeń pracy na poszczególnych stanowiskach i wpływa na termin ukończenia zleceń produkcyjnych. Na podstawie obciążeń na poszczególnych stanowiskach, system proponuje najbliższy możliwy termin wykonania zlecenia produkcyjnego, które z braku zdolności produkcyjnych nie może być wykonane w przydzielonym terminie.

Aby zlecenie produkcyjne mogło być zaplanowane, muszą istnieć wcześniej przygotowane pewne dane w określonych słownikach, które stanowią dla niego bazę. Ważną informacją do planowania są modele dniówek. System umożliwia elastyczne definiowanie godzin pracy, przerw i sytuacji wyjątkowych w ramach jednej dniówki. Możliwe jest na przykład zdefiniowanie różnych czasów pracy w ramach tego samego modelu dniówki w piątki i pozostałe dni tygodnia, lub też w wybranym tygodniu roku, czy też dla określonych stanowisk pracy wyjątków w określone dni tygodnia.

Jednym z podstawowych elementów dla planowania zdolności produkcyjnych jest struktura organizacyjna zakładu pracy. Zakład pracy został podzielony na działy produkcyjne lub bloki produkcyjne, które nie koniecznie stanowią odrębny dział w strukturze organizacyjnej zakładu pracy. Na przykład blokiem może być automatyczne urządzenie taśmowe z kilkoma dozownikami, które należy do działu produkcji mechanicznej. Bloki produkcyjne są pewnymi etapami pracy w produkcji i muszą być w systemie zdefiniowane. Każdy etap pracy charakteryzuje się pewnymi cechami, takimi jak ilość stanowisk pracy, modelem dniówki, typem produkcji (ręczny, mechaniczny, taśmowy, równoległy itp.), wagą komponentów, które mogą być tutaj wykonywane itp.

Innym z podstawowych elementów modułu planowania zdolności produkcyjnych jest kalendarz zakładowy, który jest wykorzystywany również do planowania remontów. Kalendarz ma strukturę hierarchiczną, zależną od zdefiniowanej struktury organizacyjnej zakładu pracy. Na najwyższym poziomie tej struktury znajduje się kalendarz zakładowy, a niżej kalendarze dla każdego etapu pracy. Z kolei na najniższym poziomie znajdują się kalendarze dla wszystkich stanowisk pracy. Do tworzenia nowych kalendarzy pracy przydatny jest domyślny kalendarz, w którym definiuje się wszystkie stałe święta i dni wolne od pracy.

Ze względu na hierarchiczną strukturę kalendarza jego budowę rozpoczyna się od utworzenia kalendarza zakładowego. Wykorzystuje się do tego szereg funkcji definiujących święta, dni wolne, urlopy i modele dniówek obowiązujące na danym szczeblu struktury organizacyjnej zakładu pracy. Utworzenie kalendarza na niższym poziomie struktury organizacyjnej powoduje automatyczne przekopiowanie kalendarza z bezpośrednio wyższego poziomu. W ten sposób święta i dni wolne zostaną automatycznie przeniesione do struktur niższych. Jeśli na określonym stanowisku lub etapie pracy mamy do czynienia na przykład z produkcją ciągłą, to istnieje możliwość przedefiniowania dni wolnych przejętych z kalendarza wyższego poziomu. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana w kalendarzu może wywierać określone skutki na zleceniach wcześniej zaplanowanych. Na przykład zmiana modelu dniówki z ośmiogodzinnej na siedmio godzinną może spowodować automatyczne wyplanowanie pewnych zleceń.

Etap planowania zdolności produkcyjnych

Planowanie zdolności produkcyjnych składa się z dwóch etapów:

 • utworzenia planów pracy dla każdego zlecenia i obliczenia czasu trwania każdej czynności według tego planu;
 • ustalenia kolejności wykonywania zleceń i obliczenia czasu rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności.

Utworzenie planów pracy.

Aby zlecenie produkcyjne mogło być wykonane, musi być utworzony dla niego plan pracy. Plan pracy to zbiór czynności, które należy wykonać w określonej kolejności. Pewne czynności mogą być wykonywane równolegle tzn. w tym samym czasie. Kolejność czynności jest istotna, gdyż nie można przystąpić do realizacji pewnych czynności, dopóki nie zostaną zakończone wszystkie wcześniej zaplanowane operacje. Plany pracy są tworzone z wzorcowych planów pracy. Istnieje program do definiowania wzorcowych planów pracy, czyli do określania technologii wytwarzania produktów.

Wzorcowe plany pracy są tworzone dla określonych produktów lub grupy produktów w określonych przedziałach wagowych. Oznacza to, że może istnieć kilka sposobów wykonania produktu w zależności od jego wagi. W utworzonym planie pracy zlecenia produkcyjnego nie muszą wystąpić wszystkie czynności zdefiniowane we wzorcowym planie pracy wykonywanego produktu. Jeśli przykładowo we wzorcowym planie pracy zdefiniowano np. czynność ważenia ręcznego i automatycznego, to w planie pracy zlecenia produkcyjnego może występować tylko ważenie automatyczne. W tym przypadku wystąpi ono, gdy podczas segmentacji zlecenia zostanie utworzony segment ważenia automatycznego (Segmentację zleceń opisano w module sterowania działalnością produkcyjną).

Podczas tworzenia planów pracy obliczane są czasy wykonywania wszystkich zaplanowanych czynności. Czasy wykonania czynności zależne są od ilości komponentów, ich ciężaru i parametrów urządzeń. Istnieje program do wprowadzania wzorów matematycznych definiujących czas wykonania czynności. Wzory te zostały wyznaczone empirycznie. W przypadku, gdy czasy te stosunkowo dużo odbiegają od rzeczywistości istnieje możliwość wprowadzania dodatkowych współczynników korygujących.

Zaplanowanie kolejności wykonania zleceń.

Kolejność wykonywania zleceń produkcyjnych wpływa na efektywność działania zakładu pracy. Dobrze zaplanowana kolejność skraca termin ukończenia wszystkich zleceń zaplanowanych do wykonania na dany dzień, minimalizuje przestoje, a co za tym idzie, zwiększa moce przerobowe zakładu. Do zaplanowania kolejności zleceń wykorzystano specjalne metody optymalizacji uwzględniające kalendarz, modele dniówek i maksymalny termin realizacji zlecenia. Realizacja zleceń nie może przekraczać określonego czasu zdefiniowanego jako parametr planowania. Podczas planowania kolejności zleceń musi być czasami uwzględniony kompromis pomiędzy zaplanowanym terminem ukończenia zlecenia, a ustalonym wcześniej terminem. Zawsze wyższy priorytet ma ustalony wcześniej termin ukończenia zlecenia, choć czasami optymalnie było by, gdyby został przesunięty. Jednak nie można go przesuwać w nieskończoność. W związku z powyższym zlecenia mogą być nie zaplanowane z powodu przekroczenia jego terminu ukończenia.

Po zaplanowaniu kolejności wykonania zleceń obliczane są terminy rozpoczęcia i ukończenia wszystkich czynności na stanowiskach pracy w ramach każdego zlecenia. Podczas obliczania tych terminów zostaną uwzględnione wszystkie zaplanowane remonty, czy też wyłączenia pewnych bloków produkcyjnych oraz typy dniówek obowiązujące na stanowiskach pracy. Jeśli nie został zdefiniowany kalendarz dla danego stanowiska pracy, to jest brany pod uwagę kalendarz zdefiniowany na wyższym poziomie struktury organizacyjnej zakładu pracy. Przykładowo, jeśli nie istnieje kalendarz dla danego bloku produkcyjnego, to uwzględniany zostaje kalendarz zakładowy, a jeśli i ten nie został zdefiniowany, to uwzględniany jest model dniówki przyjęty jako domyślny dla danego etapu pracy podczas tworzenia struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Zlecenia nie zaplanowane z powodu przekroczenia maksymalnego terminu realizacji, terminu ukończenia lub z powodu braku zdolności produkcyjnych wstawiane są do kolejki zleceń oczekujących. Operator ma możliwość planowania zleceń oczekujących w kolejce w określonym przez siebie terminie lub może skorzystać z pomocy systemu, który sam zaproponuje mu najbliższy możliwy termin wykonania.

Po zaplanowaniu zleceń możliwe jest teraz wydrukowanie kart pracy na poszczególne stanowiska.

Rzeczywiste terminy realizacji zleceń są automatycznie rejestrowane podczas ich wykonania. Jest to realizowane przez oprogramowanie zawarte w module sterowania działalnością produkcyjną. Zaplanowane i rzeczywiste terminy wykonania zleceń można obserwować przez rozbudowany system monitoringu obciążeń stanowisk pracy.

Cechy modułu PZP

 • Optymalne rozplanowanie pracy.
 • Zwiększenie mocy przerobowych zakładu pracy.
 • Minimalizacja przestojów.
 • Rozbudowany system monitoringu obciążeń stanowisk pracy.
 • Uwzględnienie planowanych remontów.
 • Wspomaganie w podejmowaniu decyzji odnośnie terminu wykonania zleceń w kluczowych punktach zakładu pracy.
 • Możliwość elastycznego definiowania dniówek.
 • Utrzymywanie rozbudowanego kalendarza zakładowego.
 • Normowanie czasowe realizowanych czynności.
 • Automatyczne generowanie planów pracy i obliczenie czasów trwania, rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij