O nas Kontakt
Loading images...
Moduł TPP

Moduł technicznego przygotowania produkcji składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • konstrukcji
  • technologi

Konstrukcja jako pierwszy element systemu określa skład surowcowy lub materiałowy produkowanego wyrobu i ma bezpośredni związek z magazynem. W zależności od branży element ten może być bardzo ograniczony lub może nie występować w ogóle. Natomiast nazwa konstrukcja może występować jako receptura lub skład surowcowy. Istotną funkcją w tym module jest rozwinięcie konstrukcji na dowolnym poziomie jej definiowania od wyrobu gotowego poprzez półprodukty do końcowego materiału. Inną ważną cechą jest tworzenie różnych wersji roboczych danej konstrukcji, przyjmowanie aktualnej wersji oraz ustalanie materiałów zastępczych danego surowca. Moduł umożliwia również prowadzenie różnego rodzaju kalkulacji, np. o ile zmieni się cena produktu po zastosowaniu materiałów zastępczych. W module dostępna jest również funkcja normowania materiałowego.

Z kolei technologia określa sposób wykonania danego wyrobu, czyli ma bezpośredni wpływ na produkcję. Moduł posiada możliwość wyboru na stałe technologii, przyjmowania różnych metod wykonania lub generowania w sposób dynamiczny technologii danego produktu w zależności od ilości produkowanego wyrobu. Innymi słowy technologia określa również marszrutę wykonania zlecenia. Przy tworzeniu technologii produktu ważne są inne dane, takie jak ustalanie norm czasowych, parametry urządzeń i ich wydajność, dane o gniazdach produkcyjnych, które stanowią bazę do ich tworzenia.

Edytor Receptur PRO-Edit jako element modułu TPP jest przeznaczony do tworzenia różnego rodzaju receptur. Jego zastosowanie to przede wszystkim przemysł chemiczny, farmaceutyczny, perfumeryjny.

Opracowane receptury mogą zostać wydrukowane i przekazane do realizacji. Receptury mogą zostać utworzone również jako zlecenia badawcze.

PRO-Edit jest narzędziem do opracowania skomplikowanych receptur przez grupę użytkowników korzystających ze wspólnych danych. Każdy z użytkowników ma możliwość opracowania własnych receptur oraz ich udostępniania innym użytkownikom po nadaniu im odpowiednich praw dostępu. Edytor umożliwia jednoczesną pracę na ekranie z dziesięcioma recepturami lub ich wersjami. Ilość pozycji jest nieograniczona. Do edytora może być załadowana receptura ze wspólnej bazy danych o ile istnieje jeszcze miejsce w edytorze oraz użytkownik posiada stosowne uprawnienia. Zbędne receptury można usunąć z edytora.

W systemie istnieje podział na tzw. receptury ogólne (G) oraz robocze (R). Receptury ogólne to zatwierdzone receptury bez możliwości ich modyfikacji. Receptury te mogą być używane jako półprodukty do innych tworzonych receptur roboczych. Receptura robocza jest własnością użytkownika bez prawa modyfikacji przez innych. Taka receptura może stać się recepturą ogólną.

Receptury mogą być przeliczane do dowolnej wielkości. Istnieje możliwość tworzenia ich kopii. W każdej recepturze można określić komponenty jako półprodukt. Po takiej operacji wszystkie zaznaczone elementy zostana zastąpione jednym nowym elementem (nową recepturą).

Użytkownik posiada możliwość zapisu własnych oraz ogólnych notatek do każdej receptury. Receptury mogą być sortowane według kilku kryteriów. Istnieje możliwość obliczenia ceny receptury uwzględniając odpowiednie kursy walut.

Każdy użytkownik po ponownym uruchomieniu edytora PRO-Edit otrzymuje na ekranie identyczny stan w jakim opuścił edytor.

Technologia wykonania produktu może być generowana automatycznie, na podstawie parametrów urządzeń i ich mocy przerobowych.

Cechy modułu TPR

  • Tworzenie różnych wersji konstrukcyjnych danego produktu.
  • Funkcja rozwinięcia konstrukcji na dowolnym poziomie jego definiowania od wyrobu gotowego poprzez półprodukty do końcowego materiału.
  • Ustalanie materiałów zastępczych danego surowca.
  • Dostępność prowadzenia różnego rodzaju kalkulacji, np. o ile zmieni się cena produktu po zastosowaniu materiałów zastępczych.
  • Funkcja normowania materiałowego.
  • Możliwość wyboru różnych technologii lub generowanie ich w sposób dynamiczny w zależności od ilości produkowanego wyrobu.
  • Normowanie czasowe.
  • Możliwość współpracy z systemami CAD.

Zapoznaj się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych oraz cookies: Kliknij tutaj

Treść polityki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę oraz używania ciasteczek cookies dostępna jest pod adresem: http://www.proholding.com.pl/rodo/

Zamknij