+48 12 430 48 39

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
Prezesa Zarządu oraz drugiego Członka Zarządu
spółki Pro-Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Rada Nadzorcza spółki Pro Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Radzikowskiego 47D, lok. LUB4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000164600, wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu oraz drugiego Członka Zarządu

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko musi spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
  2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  4. spełniać inne niż wymienione w lit. a) do c) powyżej, wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
  5. nie może toczyć się wobec niego żadne postępowania karne lub karno-skarbowe, w tym w sprawach określonych w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.);
  6. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstw o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
  7. musi korzystać z pełni praw publicznych;
  8. musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  9. w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – musi złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 2. Kandydatem, zgodnie z art. 22 pkt 2 a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 973), nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  5. aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 3. Kandydat powinien posiadać:

  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
  2. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  4. wiedzę z obszaru planowania strategii finansowej i marketingowej przedsiębiorstwa oraz sposobów jej wdrażania;
  5. doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy handlowej oraz w zakresie budowania wizerunku firmy;
  6. znajomość języka polskiego i angielskiego.
 4. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

  1. wypełniony w całości i podpisany w oryginale kwestionariusz kandydata zawierający oświadczenia kandydata, celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1-3, oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego (wzór kwestionariusza kandydata stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia);
  2. życiorys zawodowy (CV);
  3. list motywacyjny;
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy;
  5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń), przy czym w przypadku przedstawiania informacji pozyskanej z systemu e-KRK konieczne jest dostarczenie pliku kontrolnego (płyta CD, DVD lub nośnik z pamięcią flash), pozwalającego na weryfikację prawdziwości odwzorowania przedkładanej informacji;
  6. oświadczenie – w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. - o realizacji obowiązku złożenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów; oświadczenie powinno być złożone zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do ww. ustawy;
  7. podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
  8. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli kandydat przekazuje inne dane niż te wymienione w art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym lub dane obejmujące szczególne kategorie danych o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Oświadczenia kandydata muszą być złożone w oryginale. Odpisy dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków mogą być poświadczone przez kandydata, w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zostać poproszony przez Radę Nadzorczą o przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego; dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być dostarczone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

  W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności (referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych).

 5. Zgłoszenie kandydata należy dostarczyć do Spółki osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu/Członka Zarządu spółki Pro-Holding Sp. z o.o.”. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 września 2023 r. o godz. 14:00. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszenia kandydata, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

 6. Pakiet dokumentów z informacjami o Spółce, tj. zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz Umowę Spółki, w terminie określonym w pkt. 5 powyżej, Kandydaci mogą otrzymać w siedzibie Spółki lub w formie elektronicznej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na adres mailowy janusz.sokolowski@proholding.com.pl

 7. Otwarcie i dokonanie analizy formalnej zgłoszeń nastąpi od dnia 29 września 2023 r. od godz. 14.30.

 8. Zgłoszenia Kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone lub doręczone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 9. Wyboru osób zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne dokona Rada Nadzorcza, w oparciu o złożone przez Kandydatów dokumenty. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dnia 3 października 2023 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie. Kandydaci zostaną powiadomieni o dniu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu Kandydata. Niezgłoszenie się przez Kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata, takie jak siła wyższa lub wypadek losowy, o czym kandydat powinien niezwłocznie poinformować Spółkę. Na wniosek Kandydata możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem środków służących komunikacji na odległość.

 10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

  1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu/Członka Zarządu.

 11. Każdy z Kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

 12. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów jednakowej liczby punktów, przeprowadza się dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, o czym Kandydaci zostaną poinformowani.

 13. O wynikach postępowania Kandydaci zostaną powiadomieni, drogą korespondencyjną, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 14. Kandydatowi, który nie został wybrany, nie przysługuje prawo odwołania się od wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 15. Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia Kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu/Członka Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług zarządzania.

 16. Rada Nadzorcza zastrzega, że Spółka nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Kandydatów w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 17. Zgłoszenia Kandydatów biorących udział w postępowaniu wraz z odpisami dokumentów dostarczonych do Spółki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego będą odsyłane na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu Kandydata.

 18. Kandydat zobowiązuje się do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym lub w jego trakcie.

 19. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania Kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyn, o czym powiadomi Kandydatów.


DO POBRANIA: Kwestionariusz kandydata