+48 12 430 48 39

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia badania i oceny sprawozdań finansowych
Pro-Holding Sp. z o.o.


Rada Nadzorcza spółki Pro-Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 47D lok. LUB4, 31-315 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000164600, NIP: 6770061294, REGON: 003894908 (dalej: „Spółka”), zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru audytora do badania i oceny sprawozdań finansowych Spółki.

Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 oraz 2024, sporządzonych odpowiednio na dzień 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.);
  2. sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań rocznych sprawozdań finansowych Spółki.
 2. Szczegóły zamówienia określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 1).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 701 Kodeksu cywilnego.

Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 21.12.2023 r., do godziny 12:00, w kancelarii Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 2. Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Kopertę z ofertą należy opatrzyć adnotacją: „Rada nadzorcza Pro-Holding Sp. z o.o. - oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki. Nie otwierać przed 21.12.2023 r. godz. 12.30”.

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Projekt umowy
 3. Formularz oferty
 4. Klauzula informacyjna RODO